Ako sa zapojiť do výberového konania

Akonáhle registrovaný užívateľ portálu ÚradnáNástenka.sk dostane oznámenie o verejnom obstarávaní (VO), mal by si starostlivo preštudovať zadanie zákazky (vysvetlivky je možné nájsť v časti „Obsah zadania verejného obstarávania“) a rozhodnúť sa, či sa jej zúčastňujú. V prípade záujmu potom vo väčšine prípadov spracuváva nasledujúce záležitosti.


Vyplnenie krycieho listu ponuky

Vzor krycieho listu je takmer vždy súčasťou súťažných podkladov. Stačí teda vyplniť požadované údaje, čo sú spravidla identifikačné a kontaktné údaje uchádzača a ponuková cenu. Krycí list je potrebné podpísať zodpovedným zástupcom uchádzača.

Spracovanie obsahu ponuky

Ponuka by mala obsahovať opis ponúkaného systémového a technického riešenia vrátane všetkých jeho prípadných častí. Zadávateľ VO v niektorých prípadoch sám určuje, akú má mať popis riešenia štruktúru. V tomto prípade je samozrejme nutné sa jej držať.

Súčasťou obsahu ponuky by mala byť aj ponuková cena. Zadávateľ VO si často v zadaní určuje, či okrem celkovej ceny zákazky nemajú byť uvedené aj konkrétne ceny jednotlivých ich častí.

Uchádzač je oprávnený podať k jednej VO iba jednu ponuku. Ponuka predložená uchádzačom nesmie obsahovať varianty riešenia.

Spracovanie návrhu zmluvy

Návrh príslušnej zmluvy (zmluva o dielo, kúpna zmluva) býva väčšinou súčasťou súťažných podkladov VO, pričom v mnohých prípadoch je zároveň aj záväzný. Záujemca vyplní príslušné časti návrhu. Aby návrh zmluvy mal svoju právnu platnosť, je potrebné ho podpísať osobou oprávnenou konať za subjekt podávajúci ponuku.

Preukázanie kvalifikácie a doloženie certifikátov

Zadávateľ VO môže po záujemcovi požadovať doloženie kvalifikačných predpokladov a prípadne i profesijných certifikátov. Keďže jedným z najčastejších dôvodov, prečo je ponuka zamietnutá, je nesplnenie kvalifikačných predpokladov, odporúčame pozorne prečítať tieto požiadavky. Pri podaní ponuky spíšte čestné vyhlásenie, ktorým kvalifikačné predpoklady doložíte. V prípade výhry vo výberovom konaní sa následne dokladajú potrebné certifikácie priamo.

Podanie ponuky

Kompletne (písomne) spracovanú ponuku podajte v zalepenej obálke zabezpečenej proti manipulácii príslušnej kontaktnej osobe zadávateľa uvedené v súťažných podkladoch VO. Rozhodne je potrebné dodržať podace lehoty požadované obstarávateľom.

Dbajte na kompletnosť ponuky, teda aby obsahovala všetky dokumenty požadované zadávateľom a príslušným zákonom. Myslite na to, že obsahová a formálna úplnosť ponuky a správnosť dokumentov je zadávateľom posudzovaná najskôr.

Zamietnutie z dôvodov formálnych chýb

Ak bude ponuka zamietnutá z dôvodov formálnych chýb v ponukovej dokumentácii a toto bude záujemcovi s odôvodnením oznámené, je možné pri splnení časové lehoty reagovať príslušnou opravou ponuky a jej opätovným podaním.