Obsah zadania verejného obstarávania (VO)


Základný popis jednotlivých častí zadania VO, s ktorými je možné sa najčastejšie stretnúť. Konkrétne obsahy zadania sa môžu prípad od prípadu líšiť .


Výzva na predloženie ponuky

Vzor krycieho listu je takmer vždy súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač v ňom uvádza svoje identifikačné a kontaktné údaje, spravidla uvádza celkovú ponukovú cenu, prípadne aj podáva určité požadované čestné vyhlásenie.

Krycí list ponuky

Vzor krycího listu je téměř vždy součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v něm uvádí své identifikační a kontaktní údaje, zpravidla uvádí celkovou nabídkovou cenu, případně i podává určité požadované čestné prohlášení.

Zmluva o dielo / kúpna zmluva

Pripravený návrh príslušnej obchodnej zmluvy (veľmi často záväzný). V návrhu zmluvy bývajú obvykle uvedené dôležité body zadania, často dokonca všetky body zadania VO. Pri podaní ponuky je nutné dodať návrh zmluvy podpísaný zodpovedným zástupcom záujemcu.

Predmet plnenia

Základný popis zadania a predmetu VO. Popis jednotlivých častí, miesto plnenia atď.

Technická špecifikácia

Detailné technické špecifikácie, parametre a požiadavky predmetu VO.

Cena diela

Konkrétne cenové zadanie VO. Môže byť uvedená ako presná suma, tak určité finančné rozmedzie, ale aj len požiadavka na najnižšiu cenu.

Termíny plnenia

Obsahuje časovú os s informáciami, v akých termínoch dôjde k plneniu VO, teda termíny dokončenia aj odovzdanie diela podľa parametrov VO (môže ísť aj o postupné plnenie v jednotlivých stanovených termínoch).

Platobné podmienky, fakturácia

V tejto časti sú uvedené konkrétne platobné podmienky, napr. Prípadné zálohové platby, čiastkové plnenie / platby, celková fakturácia, splatnosti faktúr a pod . Jednotlivé odbory činnosti majú v tomto smere svoje špecifiká a odlišnosti.

Sankcie , pokuty

Sú uvedené predpoklady, za akých má zadávateľ VO právo uložiť zhotoviteľovi sankciu, či pokutu. Deje sa tak najmä pri zásadným nesplnení určitých požiadaviek na funkčnosť či nedodržaní stanovených časových termínov.

Miesto plnenia

Miestom plnenia býva sídlo obstarávateľa (najmä pri dodávke služieb), či iná konkrétne uvedená lokalita (pri dodávke tovaru, vykonávanie stavebných prác a pod.).

Denník prác

Požiadavka na vedenie denníka prác možno očakávať najmä u zákaziek z odboru stavebníctva. Slúži jednak k prehľadnému sledovaniu zabezpečenia bezpečnostných kritérií pri realizácii VO, a zároveň aj ako prehľad nad postupom prác a vynakladania finančných prostriedkov.

Odovzdanie a prevzatie diela

Dojednanie medzi zadávateľom a zhotoviteľom s popisom konkrétnej procedúry odovzdaní a prevzatí diela ako z hľadiska časového, tak aj po stránke obsahovej a funkcionálnej.

Záruky

Zadávateľom určené druhy a dĺžky záruk, ktorých poskytnutie vyžaduje vo vzťahu k predmetu plnenia VO.

Povinnosti a práva zadávateľa a zhotoviteľa

Výpočet práv a povinností vyplývajúcich pre zadávateľa aj zhotoviteľa z uzavretého zmluvného vzťahu.

Základné kvalifikačné predpoklady a príslušné certifikácie

Zadávateľ určuje, aké kvalifikačné predpoklady má záujemca splniť a prípadne aké profesijné certifikáty vlastniť, aby mohol báť vybraný čoby zhotoviteľ diela či dodávateľ produktu / služby. Pri podaní ponuky toto záujemca dokladá väčšinou formou čestného vyhlásenia.