Podmienky registrácie firmy na ÚradnáNástenka.sk

Tieto podmienky pre registráciu firmy (ďalej len "Podmienky") do služby www.uradnanastenka.sk (ďalej len "služba") upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou B2M.CZ s.r.o., sídlom Šafránkova 3/1243, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971 (ďalej len "Poskytovateľ") a podnikateľským subjektom v rámci služby ÚradnáNástenka.sk (ďalej len "Objednávateľ").

1. Popis služby

Služba www.uradnanastenka.sk slúži k vyhľadávaniu podlimitných verejných zákaziek a následnému zasielaniu informácií o týchto zákazkách Objednávateľom e-mailom. Verejnou zákazkou sa rozumie zákazka subjektu verejnej správy s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba vykonáva kontrolu a rozosielanie zákaziek na vybraných Objednávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom naviazania spolupráce. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ, s.r.o.

Základné služby:

  1. Zákazky ŠTANDARD - služba zahŕňa zasielanie zákaziek z 1 vybraného odboru bez obmedzenia obratu zákaziek.
  2. Zákazky PLUS - služba zahŕňa zasielanie zákaziek z 3 vybraných odborov bez obmedzenia obratu zákaziek.
  3. Zákazky MAX - služba zahŕňa zasielanie neobmedzeného počtu zákaziek na základe zvolených kľúčových slov bez obmedzenia obratu zákaziek.
  4. Zákazky PLATBA ZA KONTAKT – služba zahŕňa zasielanie neobmedzeného počtu zákaziek na základe zvolených kľúčových slov. Počet zobrazení kontaktu je limitovaný podľa zvolenej varianty služby.
  5. Zákazky TARIF BEST – služba zahŕňa zasielanie neobmedzeného počtu zákaziek na základe zvolených kľúčových slov. Počet zobrazení kontaktu je limitovaný podľa zvolenej varianty služby/nabitého kreditu.

Doplnkové služby:

  1. Zvýraznená pozícia v katalógu dodávateľov – služba zahrňuje grafické zvýraznenie firemných údajov Objednávateľa, zviditeľnenie elektronických, telefonických kontaktov a možnosť zadania grafickej informácie (napr. loga) v katalógu dodávateľov na www.uradnanastenka.sk.
  2. Zvýhodnená pozícia v katalógu dodávateľov – služba zahrnuje prednostnú pozíciu, zaradenie firemného záznamu Objednávateľa medzi doporučené pozície a označenie „Overený dodávateľ“ v katalógu dodávateľov na www.uradnanastenka.sk. Zvýhodnená pozícia platí až pre 3 zvolené obory Objednávateľa a zvolené kľůčové slová (až 255 znakov).

V prípade, že Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť a neposkytne údaje potrebné pre nastavenie služieb, Poskytovateľ vytvorí Objednávateľovi firemnú prezentáciu podľa webových stránok či informácií uvedených v profile Objednávateľa.

2. Registrácia Objednávateľa

Registráciu môže Objednávateľ uskutočniť prostredníctvom webového formulára, dostupného na adrese www.ÚradnáNástenka.sk. Registráciu môže uskutočniť taktiež telefonicky po poskytnutí všetkých potrebných údajov. Registrácia do systému www.uradnanastenka.sk je záväzná (telefonicky, cez elektronický formulár, e-mailom).

Registráciou na serveri www.uradnanastenka.sk získa Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľa všetkých zákaziek v kategóriách činností systému www.uradnanastenka.sk s výnimkou služieb Zákazky PLATBA ZA KONTAKT a TARIF BEST, pri ktorých je každé zobrazenie kontaktných údajov odpočítané z počtu dostupných kontaktov/zostávajúceho kreditu v rámci objednanej služby.

Objednávateľovi budú zasielané zákazky podľa vybraných kľúčových slov alebo oborov priamo na uvedený e-mail ihneď po ich zverejnení v službe. Zákazky je možné posielať len na jednu e-mailovú adresu. Za realizované obchody Objednávateľ neplatí Poskytovateľovi žiadnu províziu. Zákazky sú zasielané podľa objednaného cenového plánu.

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň je s tým zaslaná faktúra elektronicky i korešpondečne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Poskytovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje Objednávateľa predané tretej strane a to len za účelom vymáhania platby.

V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti je služba zablokovaná.

3. Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa serveru, šíri obsah zákaziek akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa, šíri svoje prístupové kódy do systému, zasiela nevyžiadané obchodné správy alebo ponuku služieb nesúvisiacu s obsahom zákazky (nevyžiadanú ponuku), zneužíva získané kontakty k podvodnému podnikaniu (k páchaniu trestnej činnosti). Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo systému, bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.

V prípade, že Poskytovateľ neplní službu(tj. pokiaľ neposkytuje prístup do archívu verejných zákaziek od verejných subjektov) a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa, ktorý nevykonal nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpenia od zmluvy.

Poskytovateľ z povahy verejných zákaziek negarantuje počet verejných dopytov v rámci plnenia služby. Počet verejných dopytov v jednotlivých odboroch je daný vyššou mocou a plne súvisí so situáciou vypisovania verejných zákaziek v štátnej a verejnej správe.

Poskytovateľ má povinnosť do 30 dní od podania tejto sťažnosti Objednávateľa informovať o výsledku.

V případě, že bude reklamácia oprávnená, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť Objednávateľovi pomernú časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkové dobe plnenia služby), a to pri ukončení služby.

V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzavrenej zmluvy, je možné tak urobiť do 2 pracovných dní od objednávky služby. V tomto prípade je povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z danej čiastky služby.

Poskytovateľ týmto poskytuje Objednávateľovi nevýhradné, neprenosné právo využiť zakúpené služby v súlade s týmito podmienkami. Objednávateľ môže používať dodané služby výhradne pre vnútornú potrebu svojej organizácie. Použitie služieb alebo ich častí k ďalšiemu predaju nie je možné bez uzavretia zvláštnej zmluvy. Všetky práva, ktoré užívateľovi nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, mu neprislúchajú.

Objednávateľ se zaväzuje, že nebude údaje, získané prístupom k službe Poskytovateľa ďalej verejne šíriť alebo komerčne využívať. A to svojim menom, tak i menom tretích osôb. V opačnom prípade má Poskytovateľ možnosť odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a zároveň nie je povinný plniť finančnú kompenzáciu za predčasné ukončenie zmluvy z vyššie uvedených dôvodov.

4. Program "BezRizika"

Bod 4 (Program "BezRizika") obchodných podmienok platí len pre objednávky cenového plánu Zákazky MAX realizované prostredníctvom webovej stránky www.uradnanastenka.sk alebo telefonicky. V prípade telefonických objednávok platí tento bod obchodných podmienok výlučne za predpokladu, že je program BezRizika súčasťou hovoru, pri ktorom je služba záväzne objednaná. Pri zmene zjednanej služby, nárok na program BezRizika zaniká.

Novým zákazníkom projektu ÚradnáNástenka.sk, ktorí si v období od 1.10.2012 zakúpia cenový plán Zákazky MAX, garantuje Poskytovateľ služby jej výhodnosť. V prípade, že Objednávateľ po skončení ročného plnenia služby písomne potvrdí nevýhodnosť, vráti Poskytovateľ služby ÚradnáNástenka.sk na vyžiadanie Objednávateľa registračný poplatok v plnej výške alebo predĺži službu zadarmo o jeden rok podľa toho, ktorý spôsob garancie bol dojednaný pri objednaní služby. V prípade uplatnenia tohto nároku vrátenia registračného poplatku alebo predĺženia služby zadarmo je Objednávateľ povinný informovať e-mailovou správou na e-mail bezrizika@uradnanastenka.sk Poskytovateľa služby ÚradnáNástenka.sk za účelom zjednania nápravy cielenia v profile dodávateľa pre zasielanie dopytov, najskôr však v priebehu 5. mesiaca a najneskôr počas 6. mesiaca plnenia služby. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie programu BezRizika nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se program vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

Vrátenie registračného poplatku alebo predĺženie služby zdarma je možné uplatniť po skončení tarifu služby a to najneskôr do 3 dní. Čestné prehlásenie je nutné dodať najneskôr do 3 dní od chvíle, kedy bola e-mailová správa s čestným prehlásením zo strany Poskytovateľa odoslaná na e-mailovú adresu Objednávateľa. V prípade nedodania vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia v stanovej lehote nárok na vrátenie registračného poplatku predĺženie služby zadarmo zaniká. V prípade kladného posúdenia žiadosti po doručení čestného prehlásenia, je na e-mailovú adresu Objednávateľa zaslaný Opravný daňový doklad (ďalej len ODD). Podpísaný ODD s doplneným bankovým číslom účtu pre zaslanie renfundovanej čiastky je nutné odoslať do 3 dní od chvíle, kedy bol e-mail s ODD zo strany Poskytovateľa odoslaný. Až po jeho doručení späť Poskytovateľovi je čiastka prevedená na uvedený bankový účet.

5. Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu

Bod 5 (Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu) obchodných podmienok platí len pre telefonické objednávky tarifu Best, a to len za predpokladu, že je Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu súčasťou hovoru, pri ktorom je služba záväzne objednaná.

Novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovateľa služby ÚradnáNástenka.sk, ktorí si zakúpia tarif Best, garantujeme vrátenie nevyčerpaného kreditu, ktorý nebol Objednávateľom využitý v priebehu plnenia služby.

Pre tento prípad je novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. myslená spoločnosť, ktorá pred objednaním tarifu Best nebola doposiaľ klientom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. žiadneho plateného produktu či služby.

Objednávateľ má právo požiadať Poskytovateľa o vrátenie nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 mesiacov od dátumu posledného navýšenia kreditu (alebo bonusu), najneskôr však do 3 dní po skončení tohto obdobia. Garancia sa vzťahuje iba na kredit, za ktorý Objednávateľ zaplatil, nevzťahuje sa na bonusový kredit. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie vrátenia nevyčerpaného kreditu nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

6. Ochrana osobných údajů

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov a ďalej v písomnej či e-mailovej forme, predovšetkým meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje a názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a zverejnia v katalógoch dodávateľov prevádzkovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia na sprostredkovanie zákaziek medzi Objednávateľmi a subjektmi verejnej správy. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním všetkých hovorov, ktoré sú za účelom zjednania služby, servisnou činnosťou v rámci služby a ďalej i v rámci skvalitňovania poskytovanej služby.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostrednictvom SMS a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Objednávateľ má právo sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Po vypršaní platnosti registrácie Objednávateľa v systéme www.uradnanastenka.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Uchovávané osobné údaje môže Objednávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom zákaznickom profile alebo prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

7. Záverečné ustanovenia

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom okamžikom schválenia riadne vykonanej objednávky (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webových stránok poskytovateľa). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webových stránok poskytovateľa) Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou Objednávateľa je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Dalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením. Spoločnost B2M.CZ, s.r.o. ako Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť spoločnost zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.uradnanastenka.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14. 6. 2017.