Prihlásenie

Obchodné podmienky • ÚradnáNástenka.sk

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby ÚradnáNástenka.sk je B2M.CZ s.r.o., so sídlom Šafránkova 3, 155 00, Praha 5, IČO: 27455971, DIČ: CZ27455971, číslo účtu: SK3109000000000189423567. Sme platcovia dane DPH. Zapísaní pod spisovou značkou C 113637 (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.2. Objednávateľ služby

Objednávateľom je podnikateľ, tzn. fyzická či právnická osoba, ktorá má pridelené identifikačné číslo organizácie v SR ( (ďalej len „Objednávateľ“) a ktorá si objedná službu zasielanie dopytov 123dopyt.sk alebo ďalšie platené služby podľa ponuky a cenníka Poskytovateľa.

1.3. Služba ÚradnáNástenka.sk

Služba Zasielania zákaziek z ÚradnáNástenka.sk slúži k vyhľadávaniu podlimitných verejných zákaziek a zákaziek malého rozsahu a následnému zasielaniu informácií o týchto zákazkách Objednávateľom formou e-mailu. Verejnou zákazkou sa rozumie zákazka subjektu verejnej správy s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba realizuje kontrolu a rozoslanie zodpovedajúcich zákaziek na vybraného Objednávateľa a sprístupňuje mu kontakty za účelom nadviazania spolupráce. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ s.r.o.

2. Registrácia Objednávateľa

2.1. Spôsoby registrácie

Registráciu realizuje Objednávateľ u Poskytovateľa telefonicky či e-mailom po poskytnutí všetkých potrebných údajov k uzatvorení zmluvy dištančným spôsobom. Registrácia do ÚradnáNástenka.sk je z hľadiska uzatvorenej zmluvy záväzná pre obidve zmluvné strany.

2.2. Trvanie služby

Trvanie služby je zahájené hneď po spracovaní zmluvy (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň s tým je zaslaná faktúra elektronicky a korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Prevádzkovateľa, do 14 dní od odoslania faktúry alebo do iného dátumu dohodnutého ako splatnosť faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môže byť služba zablokovaná a firemné údaje Objednávateľa môžu byť poskytnuté tretej strane a to len za účelom vynútenia platby zmluvného záväzku. Poskytnutie údajov Objednávateľa nieje dotknutá ochrana osobných údajov vzhľadom k oprávnenému záujmu Poskytovateľa. Služba je ukončená podľa dohodnutej dĺžky plnenia.

2.3. Uzavretie zmluvy po telefóne dištančným spôsobom

Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorá je uzatvorená telefonicky alebo e-mailom, je uzatvorená dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku. Poskytovateľ sa zaväzuje uzatvárať s Objednávateľom zmluvy po telefóne pri dodržaní nižšie uvedených zásad v bodoch a) až c):

  1. Objednávateľ je pracovníkom Poskytovateľa informovaný o monitorovaní rozhovoru.
  2. Záväznosť telefonickej zmluvy uzatvorenej na diaľku je postavená na zrejmom súhlase Objednávateľa vrátane súhlasu s cenou predávanej služby.
  3. Objednávateľ má právo na vypočutie hlasového záznamu uzatvorenej zmluvy v sídle Poskytovateľa a to po nahlásení termínu jeho návštevy na info@b2m.cz a potvdení zo strany Poskytovateľa. Zasielanie záznamu e-mailom nie je vzhľadom k ochrane osobných údajov podľa zákonných noriem možné.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. Odstúpenie Poskytovateľom

Poskytovateľ služby, môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, Poskytovateľa služby, šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa, šíri svoje prístupové kódy do systému, zasiela nevyžiadané obchodné oznámenia alebo ponuku služieb nesúvisiacich s obsahom dopytu (nevyžiadanú ponuku), zneužíva získané kontakty k podvodnému podnikaniu alebo k páchaniu trestnej činnosti. Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo systému bez finančného vyrovnania.

3.2. Odstúpenie Objednávateľom

V prípade, že Poskytovateľ neplní službu (tzn. neposkytuje zasielanie verejných zákaziek, či plnenie zvýraznenia a zvýhodnenia v katalógu) a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa na e-mail: info@b2m.cz a ten nevykonal nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ akceptuje, že vyhodnotenie či je alebo nie je služba plnená, sa vzťahuje vždy k celému zmluvnému obdobiu z dôvodu sezónneho vývoja dopytu na trhu.

V prípade, že bude reklamácia oprávnená, k čomu sa do 30 dní od podania reklamácie Poskytovateľ vyjadrí, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť pomernú časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovej dobe plnenia služby) a to pri ukončení služby.

V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzatvorenej zmluvy, je možné tak urobiť do 2 pracovných dní od objednávky služby. V tomto prípade je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50% z danej čiastky služby.

4. Popis služieb

4.1. Zasielanie verejných zákaziek

Služba Zasielania verejných zákaziek slúži k sprostredkovaniu kontaktov a podrobných informácií o podlimitných verejných zákazkách a verejných zákazkách malého rozsahu pre Objednávateľa. Verejnou zákazkou sa rozumie štrukturovaná požiadavka od verejnej a štátnej inštitúcie zo Slovenskej republiky s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba realizuje rozosielanie zodpovedajúcich verejných zákaziek na vybraných Objednávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce. Registráciou na serveri ÚradnáNástenka.sk získa Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľa verejných zákaziek v systéme ÚradnáNástenka.sk. Objednávateľ neplatí z realizovaných obchodov Poskytovateľovi žiadnu províziu. Prihlasovacie meno a heslo sú zasielané automaticky pri aktivácii služby.

4.2. Zvýraznená a zvýhodnená pozícia v katalógu dodávateľov

Prednostnou pozíciou sa rozumie získanie prednostenej a zvýraznenej pozície záznamu Objednávateľa v maximálne 3 kategóriách a na základe 20 kľúčových slov vo vyhľadávaní firiem v katalógu ÚradnáNástenka.sk a získanie označenie firemného záznamu "Odporúčame". Zvýhodnenou pozíciou sa rozumie zviditeľnenie a ohraničenie firemného záznamu Objednávateľa s možnosťou umiestnenia loga alebo obrázku k firemnému záznamu v katalógu ÚradnáNástenka.sk.

4.3. Program BezRizika

Program BezRizika platí len pre zmluvu služby zasielania verejných zákaziek a to len za predpokladu, že bola súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Program BezRizika sa nevzťahuje na službu Zvýraznená a zvýhodnená pozícia v katalógu dodávateľov. Objednávateľom, ktorí si kúpia službu zasielania verejných zákaziek, garantuje Poskytovateľ výhodnosť služby. V prípade, že Objednávateľ po skončení plnenia služby písomne potvrdí nevýhodnosť služby, vráti Poskytovateľ služby na vyžiadanie Objednávateľa registračný poplatok v plnej výške alebo predĺži poskytovanú službu zadarmo na ďalšie obdobie.

4.4. Podmienky uplatnenia programu BezRizika

V prípade budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku je Objednávateľ povinný:

  1. uhradiť cenu za službu v dobe splatnosti v rámci uzatvorenej zmluvy.
  2. informovať e-mailovou správou na bezrizika@uredninastenka.sk Poskytovateľa služby za účelom zaistenia úpravy cielenia v profile dodávateľa pre zasielanie dopytov, najneskôr v priebehu 5. mesiaca a najneskôr priebehu 6. mesiaca plnenia služby.
  3. uplatniť nárok na program BezRizika po skončení platnosti služby a to najneskôr do 3 dní od daného dátumu.
  4. odoslať čestné prehlásenie zaslané Poskytovateľom najneskôr do 3 dní od dátumu, kedy bol e-mail s čestným prehlásením zo strany Poskytovateľa odoslaný na e-mailovú adresu Objednávateľa. V prípade nedodania vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia v stanovenej lehote nárok na vrátenie registračného poplatku alebo predĺženie služby zadarmo zaniká. V prípade kladného posúdenia žiadosti po doručení čestného prehlásenia, je na e-mailovú adresu Objednávateľa odoslaný Opravný daňový doklad (ďalej len ODD). Podpísaný ODD s doplneným bankovým číslom účtu pre zaslanie refundovanej čiastky je nutné odoslať do 3 dní od chvíle, kedy bol e-mail s ODD zo strany Poskytovateľa odoslaný, až po jeho doručenií späť Poskytovateľovi je čiastka prevedená na uvedený bankový účet.

4.5. Inzertné podklady

Objednávateľ plne zodpovedá za obsah všetkých svojich dodávaných inzertných oznámení alebo iných inzertných prvkov a ich súčastí s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s ochranou autorských práv. V prípade, že dodané inzertné oznámenie či reklamné prvky dodané Objednávateľom nebudú v takom súlade, vzniknutú škodu je Objendávateľ Poskytovateľovi nahradiť. V prípade, že Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť a neposkytne údaje potrebné pre nastavenie služieb, Poskytovateľ vytvorí Objednávateľovi firemnú prezentáciu podľa webových stránok alebo informácií uvedených v profile Objednávateľa.

4.6. Garancia výmeny služby

Novým Objednávateľom služieb B2M.CZ od 1.1.2020 garantuje Poskytovateľ výmenu služby zadarmo ak bola táto garancia súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Výmena služby je možná maximálne do konca 3 mesiaca plnenia danej služby a to len 1 x. Výmena služby sa uskutočňuje na vyžiadanie Objednávateľa z portfólia služieb Poskytovateľa (Zasielanie dopytov, Zasielanie verejných zákaziek, Zvýhodnenie a zvýraznenie v katalógu, Aktívny predaj, Premium, Trhovisko a pod.). Dĺžka plnenia služby nie je dotknutá výmenou služby.

5. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok rozhovorov a ďalej vo forme písomnej alebo e-mailovej, najmä meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje verejného charakteru sú zverejnené v katalógoch dodávateľoch prevádzkovaných firmou B2M.CZ, s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodného kontaktu, sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek medzi Objednávateľom a dopytujúcimi. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním rozhovorov, ktoré sú evidované za účelom uzatvorenia zmluvy, servisnej činnosti v rámci služby a ďalej v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, akčnými ponukami, inzerciami, a pod. Objednávateľ má právo odhlásenia zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Po uplynutí platnosti registrácie Objednávateľa v systéme ÚradnáNástenka.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Objednávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných kontaktov, sprostredkovania obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek.

Uchovávané osobné údaje môže Objednávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom profile alebo prostredníctvom horeuvedených kontaktov.

Viac k ochrane osobných údajov tu.

6. Záverečné ustanovenie

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy Objednávateľa je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nemôžu byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služby.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v okamihu riadne uzatvorenej zmluvy dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku (telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom webových stránok Poskytovateľom). Takto uzatvorenou zmluvou Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Tieto podmienky začínajú platiť ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.uredninastenka.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 4.11. 2019.

Čo je to ÚradnáNástenka.sk?

Zameriavame sa na podlimitné verejné zákazky malého rozsahu, ktoré pre Vás vyhľadávame. Každý mesiac registrovaným firmám sprostredkujeme kontakty k viac než 1 407 zákazkám za milióny Eur.

Tato stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Kontakt

B2M.CZ s.r.o.
Šafránkova 3
Praha 5, 155 00
Česká republika

Obchodné podmienky

© 2024 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️.
Všetky práva vyhradené.

Chránime Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej Únie GDPR.